Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z rozumianą wieloaspektowo problematyką komunikacji w zawodzie prawnika. Studia mają charakter uzupełniający wobec programu realizowanego w ramach uniwersyteckich studiów prawniczych, podejmują w dużej mierze problematykę nieuwzględnioną w programie (m.in. praktyczne wykorzystanie zasad protokołu dyplomatycznego, sztuka przygotowania wystąpień czy prezentacji, trening kompetencji w zakresie komunikacji, warsztaty zarówno z kultury wypowiedzi jak i techniki mowy, wykłady ukazujące specyfikę języka prawa oraz tłumaczenia tekstów prawnych) albo pojawiającą się jedynie w formie zajęć fakultatywnych lub seminaryjnych (np. problematyka etyki zawodów prawniczych, zagadnienia dyskursu prawniczego, komunikacji między prawnikami występującymi w różnych rolach zawodowych).

Studium Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z wiedzą oraz doświadczeniami wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki. Studia charakteryzuje również innowacyjna, aktywna metoda zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji - znaczna część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.

Absolwent dysponuje wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu komunikacji językowej prawnika, etycznych zagadnień komunikacji prawników występujących w różnych rolach zawodowych, psychologicznych podstaw budowania wizerunku profesjonalnego prawnika, podstawowych zasad protokołu dyplomatycznego przydatnych w codziennej pracy prawnika.

Adresaci studiów:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów, tak uniwersyteckich, jak i innych wyższych uczelni zainteresowane tematyką studiów, minimum – ukończone studia I stopnia.

Limit miejsc: 50

Program studiów:
I Blok językowy: Prawnik i jego język. Język prawa. W ramach bloku językowego realizowane będą (w formie wykładów i warsztatów) między innymi następujące tematy:
- Dyskurs prawniczy z perspektywy prawnika pełniącego funkcję publiczną.
- Komunikacja prawnik - legislator a prawnik – praktyk.
- Technika mowy.
- Kultura wypowiedzi prawniczej.
- Retoryka, psychologia skutecznej komunikacji i edycja tekstów prawnych.
- Pisma prawne w pracy prawnika i ich znaczenie dla skutecznej komunikacji.
- Teksty i wypowiedzi prawne.
- Przekład prawny i sądowy.
- Komunikacja międzykulturowa w kontaktach zawodowych prawnika.

II Blok etyczny: Etyka prawnika. Etyka zawodów prawniczych. W ramach bloku etycznego realizowane będą między innymi następujące tematy:
- Zawody prawnicze jako zawody zaufania prawniczego.
- Ścieżki kariery zawodowej prawników oraz wymiary sukcesu zawodowego prawników.
- Świat wartości współczesnych prawników.
- Etyka biznesu a etyka prawnicza.
- Etyka poszczególnych zawodów prawniczych.

III Blok: Psychologiczne aspekty budowania skutecznej komunikacji w zawodzie prawnika. W ramach bloku realizowane będą (większość w formie warsztatów) między innymi następujące tematy:
- Budowanie wizerunku prawnika.
- Komunikacja interpersonalna.
- Wystąpienia i prezentacje w pracy prawnika.
- Asertywność jako cecha komunikacji w zawodzie prawnika.
- Profesjonalne działanie prawnika w różnych kontekstach społecznych.
- Motywacja i definiowanie celów. Motywacja indywidualna i grupowa w miejscu pracy.
- Mnemotechnika, czyli sztuka skutecznego zapamiętywania i przechowywania informacji.
- Profesjonalna stylizacja osoby.
- Sztuka skutecznej komunikacji z perspektywy zawodowego aktora.

IV Blok: Protokół dyplomatyczny w pracy prawnika. W ramach bloku realizowane będą między innymi następujące tematy:
- precedencja,
- etykieta,
- ceremoniał,
- organizacja przyjęć,
- korespondencja, bilety wizytowe,
- ubiór a protokół dyplomatyczny.

Rekrutacja:
Warunki ukończenia: egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru) oraz zaliczenia przewidziane w programie studiów.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Dorota Wójcicka-Zapotoczny
+48 22 55 24 333
komunikacja@wpia.uw.edu.pl

Adres:
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii: