Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych pozwala słuchaczom na zapoznanie się z przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatkowania środków publicznych. Przybliżenie tej problematyki wychodzi naprzeciw zainteresowaniom coraz większej liczby osób, które uczestniczą w realizacji procesu zamówieniowego na różnych szczeblach administracji rządowej oraz samorządowej.

Obowiązujące obecnie prawo zamówień publicznych zawiera przede wszystkim normy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, finansowego i prawa procesowego cywilnego. Stosowane przepisy są interpretowane w pierwszym rzędzie przez zespoły arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych rozpatrujące odwołania od rozstrzygnięć zamawiającego podejmowanych na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Coraz częściej wykładni omawianych norm dokonują również sądy okręgowe rozpatrujące skargi na wyroki zespołów arbitrów oraz Sąd Najwyższy udzielający odpowiedzi na postawione mu pytania prawne w sferze zamówień publicznych.

Forma specjalizacji pozwala na uporządkowanie i bliższe zapoznanie się z materią normatywną, która podlega częstym zmianom, wynikającym m.in. z sygnalizowanej już chęci stworzenia jak najlepszych instrumentów szybkiego i skutecznego wykorzystania środków unijnych przez Polskę.

Organizatorzy przewidują również prezentację orzecznictwa sądowego w sprawach zamówień publicznych oraz przeprowadzenie warsztatów w tym zakresie.

Adresaci studiów:
O przyjęcie na studium mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia.

Limit przyjęć: 80 osób.

Program studiów:
Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne), Podwykonawstwo, wykluczenie wykonawców odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania, Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych, System zamówień publicznych w Polsce, Kontrola zamówień publicznych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, Tryby udzielania zamówień publicznych, Umowy w sprawach zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej, Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych, Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych, Partnerstwo publiczno-prawne a zamówienia publiczne.

Sposób zaliczenia zajęć: egzaminy z przedmiotów wykładowych oraz test końcowy, obejmujący całość zrealizowanego programu.

Wśród wykładowców są m/in: prof. UW dr hab. Andrzej Wach, dr hab Maria Boratyńska, mec. prof. dr hab. Andrzej Panasiuk,  Irena Skubisza - Kalinowska, mec. Kamila Podwapińska, mec. Anna Szymańska, mec. Wioleta Bajda, Jacek Sadowy – były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Rekrutacja:
Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz wygenerowany z systemu IRK, życiorys, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3 zdjęcia, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Czas trwania: dwa semestry.

Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 5 600 zł (opłata jednorazowa),
- 6 000 zł (opłata w trzech ratach).

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Elżbieta Kozera
+48 22 55 20 395
pszp@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: AdministracjaFinansePrawo