Studia podyplomowe z zakresu "Wyceny nieruchomości" (SPWN), prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, stanowią pierwszy etap do uzyskania uprawnień państwowych rzeczoznawcy majątkowego. W trakcie dwusemestralnej nauki uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości, która jest wykorzystywana w sześciomiesięcznej praktyce zawodowej kształtującej umiejętności i kwalifikacje przyszłych rzeczoznawców majątkowych.

Zajęcia są realizowane w formie bloków tematycznych obejmujących zagadnienia zawarte w minimum programowym opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów są osoby ubiegające się o państwowe uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych (minimum pierwszego stopnia) bez ograniczeń kierunkowych.

Program studiów:
Zajęcia dydaktyczne w wymiarze 286 godz. realizowane będą przez dwa semestry w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Program studiów obejmuje następujące moduły minimum programowego:
- Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.): Część ogólna prawa cywilnego. Podstawy prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. Prawo rodzinne, spadkowe i postępowanie administracyjne. Gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna oraz gospodarka mieszkaniowa, rolna, leśna i wodna. Źródła informacji o nieruchomościach. Ochrona danych osobowych i zamówienia publiczne.
- Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.): Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości. Elementy finansów i bankowości oraz podstawy matematyki finansowej. Elementy rachunkowości. Podstawy ekonometrii i statystyki. Ekonomiczna efektywność inwestycji. - Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.): Podstawy budownictwa. Przegląd technologii, proces inwestycyjny i podstawy kosztorysowania w budownictwie. Eksploatacja nieruchomości.
- Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.): Zawód rzeczoznawcy majątkowego świetle prawa i standardy zawodowe. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce. Wartość jako podstawa wyceny. Wycena nieruchomości zurbanizowanych oraz gruntów rolnych, upraw sadowniczych i gruntów pod wodami. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i nieruchomości specjalnych. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Wycena praw rzeczowych, zobowiązań umownych i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Wycena masowa. Dokumentacja procesu wyceny. Zarządzanie, pośrednictwo i doradztwo na rynku nieruchomości.
- Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.).

W ramach obowiązkowych zajęć mieści się wykonanie przez słuchaczy pod kierunkiem opiekuna naukowego pracy dyplomowej, która jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego (pisemnego i ustnego) po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wyceny nieruchomości.

Rekrutacja:
Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu "Wyceny nieruchomości" absolwenci mogą starać się o zatrudnienie w bankach, urzędach skarbowych, samorządach lokalnych, administracji centralnej, biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, biurach zarządzania nieruchomościami, przedsiębiorstwach inwestujących w nieruchomości.

Po uzyskaniu uprawnień rzeczoznawcy majątkowego mogą dokonywać wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokalowych i budynkowych. Wyceny do celu zabezpieczenia kredytów, do ustalania podatków i opłat od czynności cywilno-prawnych (notariaty), a także wyceny do ustalania odszkodowań z tytułu wywłaszczeń, strat majątkowych (ubezpieczenia) i dla potrzeb rachunkowości, oraz szacowanie wartości nieruchomości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (biznesplany, opłacalność inwestycji).

Jednostka prowadząca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych

Kontakt:
Dr Zdzisław Jakubowski
+48 22 59 34 103
+48 22 59 34 115
+48 22 59 34 101
+48 608 44 10 41
ekr_wycena@sggw.pl

Adres:
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: FinansePrawo