Program MBA energetyka to trzysemestralne studia podyplomowe dla kadr kierowniczych i kandydatów na menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów w branży energetycznej, którzy chcą uzupełnić oraz rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zespołami ludzkimi i poszczególnymi obszarami organizacji.

Organizacja zajęć
- studia trwają 3 semestry,
- zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu.

Adresaci studiów:
Program skierowany jest do osób zajmujących stanowiska kierownicze lub kandydatów na te stanowiska, inżynierów i znawców branży energetycznej, którzy pragną uzupełnić swoje umiejętności w zakresie ekonomii, prawa oraz zarządzania. Kierunek jest kierowany także do kadry menedżerskiej, pragnącej rozwinąć specjalistyczną wiedzę o sektorze energetycznym.

Program studiów:
Ekonomia menedżerska
-Makroekonomia
-Biznesplan
-Podstawy ekonomii

Zarządzanie strategiczne
-Zarządzanie strategiczne, misja firmy, strategia
-Firma a otoczenie zewnętrzne
-Rynek i strategie pozycjonowania firmy na rynku
-E-biznes i organizacja wirtualna
-CSR i etyka w biznesie
-Analiza SWOT i Zrównoważona Karta Wyników (BSC)
-Zarządzanie zmianą
-Ochrona środowiska

Prawo
-Propedeutyka prawa, Prawo cywilne i handlowe
-Prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki
-Prawo ochrony konsumentów i konkurencji oraz ochrona własności intelektualnej
-Umowy handlowe z wykonawcami i klientami
-Prawo zamówień publicznych i wybór formy postępowania przetargowego
-Najważniejsze ryzyka kontraktowe
-Umowy pomiędzy uczestnikami rynku energii
-Prawo energetyczne i regulacje w energetyce
-Ochrona własności intelektualnej

Zarządzanie
-Zarządzanie– wstęp
-Zarządzanie przez cele
-Zarządzanie jakością
-Zarządzanie operacyjne, procesowe, logistyczne
-Projektowanie systemów zarządzania
-Planowanie pracy firmy i jednostek organizacyjnych
-Zarządzanie projektami i budowanie zespołu projektowego

Finanse zarządcze
-Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
-Zarządzanie kosztami i rachunkowość finansowa
-Cash-flow i zarządzanie płynnością

Energetyka
-Rynek energii: mechanizmy, ograniczenia, wyzwania, organizacja
-Rynek gazu ziemnego
-Modele biznesowe koncernów energetycznych
-Międzynarodowy rynek energetyczny i międzynarodowe otoczenie biznesu
-Rozwój rynku energii – Polska a Unia Europejska
-Fuzje i przejęcia
-Zarządzanie ryzykiem na rynku energetycznym
-Projekty inwestycyjne w sektorze energetycznym
-Praktyka funkcjonowania na rynku energii
-Business Case

Przywództwo, komunikacja, psychologia
-Zadania menedżera, jego rola w organizacji
-Przywództwo
-Negocjacje
-Zarządzanie stresem
-Przygotowanie i zarządzanie prezentacją
-Wystąpienia publiczne
-Komunikacja wewnątrz firmy
-Komunikacja międzykulturowa
-Zarządzanie konfliktem
-Zarządzanie wizerunkiem / marką osobistą

Zarządzanie obszarem HR
-Zarządzanie kapitałem ludzkim
-Systemy motywacyjne
-Zarządzanie kompetencjami i rozwojem ludzi
-Gry strategiczne oraz edukacyjne
-Kultura organizacyjna – teoria i praktyka
-Dyskryminacja, mobbing
-Etykieta i savoir-vivre w biznesie
-Coaching podległych pracowników i menedżerów
-Zarządzanie zmianą

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem
-Docelowa grupa klientów i ich segmentacja
-Organizacja pro-sprzedażowa i wsparcie sprzedaży
-Zarządzanie marketingiem, marką i badania marketingowe
-Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i marketingu
-Zarządzanie kanałami sprzedaży
-Prognozowanie i planowanie sprzedaży
-Zarządzanie obsługą klientów
-Ceny, kalkulacja cen i walka z cenami rażąco niskimi u konkurentów

Narzędzia IT w energetyce
-Procesy Informacyjne w zarządzaniu, Management
-Information System– MIS
-Zarządzanie wiedzą
-Procesy decyzyjne i techniki analiz danych biznesowych
-Informatyka i narzędzia IT w zarządzaniu firmą energetyczną
-Narzędzia analizy zarządczej
Sesje eksperckie

Seminarium dyplomowe i obrona pracy dyplomowej"

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku MPA jest posiadanie dyplomu magisterskiego,
- dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Zarządzanie