Studia "Wycena nieruchomości", prowadzone w ramach Akademii rynku nieruchomości na Uczelni Łazarskiego, pozwalają słuchaczom na zdobycie wiedzy prawnej oraz wiedzy ekonomicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Ukończenia studiów uprawnia bowiem do rozpoczęcia praktyki zawodowej z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

Studia podyplomowe są jednym z wymogów, jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości. Celem studiów jest zapoznanie studentów z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu Studiów i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 i zm.) ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Adresaci studiów:
Kierunek przeznaczony jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Do udziału w studiach zachęcamy szczególnie:
- pracowników firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
- członków zarządów, rad nadzorczych i pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz firm zarządzających nieruchomościami,
- osoby, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi lub pracowników tych przedsiębiorstw,
- kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Program studiów:
Zajęcia w trakcie studiów realizowane są w ramach następujących bloków tematycznych:

1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
- Część ogólna prawa cywilnego;
- Źródła informacji o nieruchomościach;
- Gospodarka przestrzenna;
- Gospodarka nieruchomościami;
- Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze;
- Gospodarka rolna, leśna i wodna.

2. Podstawy wiedzy ekonomicznej
- Podstawy ekonomii;
- Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości;
- Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
- Podstawy matematyki finansowej.

3. Podstawy wiedzy technicznej
- Podstawy budownictwa;
- Przegląd technologii w budownictwie;
- Proces inwestycyjny w budownictwie.

4. Rzeczoznawca majątkowy
- Status prawny rzeczoznawcy majątkowego;
- Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych;
- Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego.

5. Wycena nieruchomości
- Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny;
- Podstawy, metody, techniki wyceny nieruchomości w Polsce;
- Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych;
- Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych;
- Wycena masowa.

6. Umiejętności interdyscyplinarne
- Doradztwo na rynku nieruchomości;
- Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji;
- Zarządzanie firmą.

Rekrutacja:
Kandydaci na studia muszą dostarczyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: