Studia podyplomowe "Zarządzanie informacją w podmiocie leczniczym”", prowadzone w ramach Akademii rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego, pozwalają słuchaczom na zdobycie aktualnej i kompletnej wiedzy na temat uwarunkowań wykorzystania technologii IT do przetwarzania danych medycznych w tym EDM i ich wymiany w ramach systemów centralnych.

Słuchacze poznają ponadto kluczowe czynniki skutecznej realizacji projektów, wprowadzania zmian, osiągania korzyści - z pełnym uwzględnieniem specyfiki rynku służby zdrowia i technologii IT.

Wykładowcami są doświadczeni specjaliści w realizacji projektów zarządzania zmianą i przekształcenia organizacji w służbie zdrowia, certyfikowani menedżerowie projektów realizujący projekty wymiany danych medycznych o zasięgu krajowym i europejskim, certyfikowani trenerzy prowadzenia projektów zgodnie z uznanymi metodykami PRINCE2 i Agile oraz dyrektorzy instytucji centralnych i podmiotów leczniczych skutecznie realizujących strategię informatyzacji z wykorzystaniem środków UE.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla:
- dyrektorów szpitali i pozostałych placówek medycznych,
- kadry zarządzającej jednostek służby zdrowia odpowiedzialnych za informatyzację,
- specjalistów odpowiedzialnych za optymalizację procesów w jednostkach służby zdrowia,
- kierowników projektów w jednostkach służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem IT,
- kierowników i osób odpowiedzialnych za medyczne systemy regionalne w województwach.

Program studiów:
Program kształcenia opiera się na następujących blokach tematycznych:
1. Realizacja projektu informatycznego w podmiocie leczniczym: 44 godziny;
2. Otoczenie realizacji projektu w podmiocie leczniczym: 40 godzin;
3. Rola systemów informatycznych w ochronie zdrowia i podmiocie leczniczym: 16 godzin;
4. Zarządzanie IT w podmiocie leczniczym: 56 godzin;
5. Wsparcie procesów leczenia i zarządzenia podmiotem leczniczym przez technologie ICT: 20 godzin;
6. Warsztat wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia ekspertów krajowych i zagranicznych i stworzenie pełnych założeń pod konkretny projekt i optymalizację procesu w jednostce służby zdrowia: 8 godzin;
7. Egzamin dyplomowy: 8 godzin.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: