Celem Studium Prawa Medycznego, prowadzonego w ramach Akademii rynku ochrony zdrowia na Uczelni Łazarskiego, jest zaprezentowanie i przekazanie słuchaczom wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osobowymi, które udzielają świadczeń zdrowotnych.

Współcześnie opiekę medyczną sprawują osoby z różnych kategorii zawodów medycznych, stąd też szczególnie ważnym działem prawa medycznego jest definicja wykonywania zawodu medycznego i relacje jakie zachodzą między poszczególny grupami zawodowymi, oraz problem relacji, jaka zachodzi między pacjentem a osobom wykonującą zawód medyczny.

Uczestnikom studium zapewnia się również możliwość zapoznania z kluczowymi problemami bioetycznymi.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla osób wykonujących zawody medyczne, szczególnie lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, jak również dla osób wykonujących inne zawody, którym znajomość prawa medycznego, praw pacjenta i zasad odpowiedzialności prawnej jest potrzebna w codziennej pracy zawodowej, m.in. członkowie wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych, rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego, rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, członkowie komitetów etycznych, menedżerowie sektora opieki zdrowotnej. Słuchaczami Studiów mogą być także absolwenci innych kierunków prawniczych i nieprawniczych.

Program studiów:
Kształcenia odbywa się w oparciu o następujące moduły:
Moduł I. Wprowadzenie (5 godzin);
Moduł II Status zawodów medycznych (30 godzin);
Moduł III. Zasady organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce - (30 godzin);
Moduł IV. Prawa pacjenta - (50 godzin);
Moduł V. Medyczne prawo cywilne - (30 godzin);
Moduł VI Pozasądowy model orzekania o zdarzeniach medycznych (10 godzin);
Moduł VII. Medyczne prawo karne - (30 godzin);
Moduł VIII Bioetyka - (25 godzin).

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Medycyna, zdrowiePrawo