Studia podyplomowe "Akademia kompetencji menedżera" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie są skierowane głównie do praktyków biznesu. Pomagają w zbudowaniu i uporządkowaniu wiedzy z różnych obszarów zarządzania, w rozwoju indywidualnego potencjału słuchaczy i obszarów w rozwojowych w kluczowych kompetencjach. Przedsiębiorcy i managerowie otrzymują także szereg narzędzi, przydatnych w praktyce zarządzania, np.: sytuacjach konfliktowych, zmianach, negocjacjach czy wystąpieniach publicznych.

Kurs rozpoczyna ssesja  Development Center, po której trzymuje  indywidualną sesję informacji zwrotnej na temat swoich silmych i słabych stron w poszczególnych obszarach zarządzania. Zajęcia zakończy indywidualna sesja „career path”, związana z omówieniem kierunku dalszych ścieżek kariety

Dzieki studiom podypmomowem "Akademia kompetencji menedżera" na "Koźmińskim" słuchacze poznają m.in.
swój osobisty potencjał menedżerski,
sposoby budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji,
metody zarządzania - zespołami pracowniczymi, konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym,
skuteczne techniki komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika)
skuteczne techniki komunikowania się w relacjach grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych),
koncepcję zarządzania opartego na wartościach.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe "Akademia kompetencji menedżera" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie są skierowane do:
właścicieli firm
osób pełniących kierownicze stanowiska różnych szczebli
team liderów
osob zarządzających zespołami
posob zarządzających rojektami.

Program studiów:
Program studiów podyplomowych "Akademia kompetencji menedżera" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie opiera się na aktywnych metodach nauczania tj: ćwiczenia, demonstacja, case study, scenki, filmy, dostarczając w ten sposób niezbędnej, praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania. Program zbudowany jest zgodnie z filozofią uczenia dorosłych, spełniając wszystkie założenia metody opartej na experiential learning.

Ramowy program studiów:
Development Centre – określenie indywidualnego potencjału i obszarów w rozwojowych w kluczowych kompetencjach menedżerskich,indywidualne sesje informacji zwrotnych
„Well Done Conversations – kluczowe rozmowy lidera” - gra symulacyjna. Wprowadzenie do świadomego przywództwa i zarządzania ludźmi
Budowanie, zarządzanie i motywowanie zespołu
Komunikacja w organizacji
Leadership – rola przywódcy w organizacji
Coachingowy styl zarzadzania
Negocjacje wewnętrzne i zewnętrzne w organizacji
Prowadzenie efektywnych spotkań zespołu
Wystąpienia publiczne
Kluczowe aspekty HR dla menedżerów : zatrudnianie, rozwijanie, ocenianie i zwalnianie pracowników
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie konfliktem
Zarządzanie wartościami
Savoir vivre w biznesie
„Career path” – indywidualne sesje doradcze w obszarze dalszego planowania rozwoju zawodowego w oparciu o zestaw testów
Egzamin końcowy

Rekrutacja:
Studia podyplomowe "Marketing internetowy" na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, zwłaszcza kierunków biznesowych i technicznych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Jednostka prowadząca:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kontakt:
Monika Dziwniel
+48 22 519 21 52
podyplomowe@kozminski.edu.pl

Adres:
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: PsychologiaZarządzanie