Celem studiów podyplomowych w zakresie logopedii jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju (o różnej etiologii i patomechanizmie) zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych zaburzeń.

Adresaci studiów:
Zasady przyjęć na studia podyplomowe w zakresie logopedii: ukończone studia wyższe magisterskie (ksero dyplomu i oryginał do wglądu) – preferowane kierunki: filologia polska, pedagogika, psychologia, kierunki medyczne; wypełnienie kwestionariusza osobowego; ksero dowodu osobistego; 2 fotografie legitymacyjne; wniesienie opłaty wpisowej.

Program studiów:
Program studiów podyplomowych w zakresie logopedii obejmuje:
- Przedmioty medyczne: anatomia i fizjologia człowieka, neurologia i psychiatria, foniatria;
- Przedmioty lingwistyczne: nauka o języku, fonologia, fonetyka (artykulacyjna, akustyczna, wizualna i audytywna) rozwój mowy dziecka, zasady kultury żywego słowa;
- Przedmioty psychologiczne: psychologia rozwojowa, neuropsychologia;
- Przedmioty dotyczące zaburzeń mowy: teoria zaburzeń mowy, audiofonologia, surdologopedia, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, zaburzenia mowy w demencji.
Zajęcia z terapii logopedycznej i praktyki logopedyczne (praktyki odbywane we własnym zakresie, nieodpłatnie).

Rekrutacja:
Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń. Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym.

Jednostka prowadząca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Kontakt:
Kierownik: Irena Gumowska
+48 82 565 64 72
podyplomowe@pwsz.chelm.pl

Adres:
ul. Nowy Świat 3
22-100 Chełm


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Pedagogika