Absolwent studiów nabywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz psychologiczne, które umożliwią mu efektywną pracę w podjętym zawodzie zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego skierowane są dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego i mających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich/inżynierskich).

Program studiów:
Czas trwania: 3 semestry, w tym 355 godzin zajęć i 150 godzin praktyk (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku).

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.

Rekrutacja:
Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń.
Terminy zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym.
Zasady przyjęć: absolwenci uczelni wyższych, posiadający dyplom licencjata, inżyniera lub magistra (odpis dyplomu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie typu legitymacyjnego, kserokopia dowodu osobistego, wniesienie opłaty wpisowej.

Jednostka prowadząca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Kontakt:
Kierownik: Irena Gumowska
+48 82 565 64 72
podyplomowe@pwsz.chelm.pl

Adres:
ul. Nowy Świat 3
22-100 Chełm


Program w kategorii:
Kierunki studiów: EdukacjaPedagogika